PREKIŲ KOKYBĖ, GRĄŽINIMAS IR GARANTIJOS

1.Pardavėjas garantuoja Pirkėjui

Kad parduodamos prekės atitinka sutarties sąlygas ir sutarties sudarymo metu nėra Pardavėjui žinomų paslėptų prekių trūkumų, dėl kurių prekės nebūtų galima naudoti pagal jos paskirtį ir tam tikslui, kuriam Pirkėjas ją ketino naudoti.

2.Pardavėjas neatsako už trūkumus

Atsiradusius dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar laikymo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos.

3.Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų

Nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekės yra perduotos tinkamose pakuotėse, o kiekis, kokybė, asortimentas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas. Per nurodytą terminą nustačius kokių nors neatitikimų ar trūkumų, Pirkėjas nedelsiant privalo apie tai pranešti Pardavėjui.

4.Fizinis asmuo, perkantis prekes su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) kokybiškas prekes gali keisti ar grąžinti per 14 dienų nuo prekės perdavimo jam dienos nenurodydamas priežasties.

Toks fizinis asmuo Pirkėjas turi teisę per šį terminą atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, raštu tinkamai užpildydamas LR Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą:[https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9]
ir atsiųsdamas ją Taisyklėse nurodytu Pardavėjo buveinės adresu, arba skenuotą variantą el. paštu info@gabipost.lt. Formoje Pirkėjas nurodo pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį. Prekės privalo būti grąžintos Pardavėjui nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos. Atsisakęs nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, fizinis asmuo Pirkėjas turi padengti tiesiogines prekės grąžinimo pardavėjui išlaidas (pašto, kurjerio ar pan.). Sumokėti pagal nutraukiamą sutartį pinigai grąžinami Pirkėjui per 14 d. po to, kai Pardavėjas gauna ir įvertina grąžinamą prekę. Pinigai grąžinami tokiu pat būdu, kaip Pirkėjas buvo mokėjęs, jei nesutarta kitaip.

5.Pirkėjas turi teisę

Per keturiolika dienų nuo prekės perdavimo jam dienos pakeisti nusipirktas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Prekių keitimo laikas ir vieta derinama su Pardavėju.

6. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių

Tai Pirkėjas turi teisę, prieš tai pranešdamas apie tai raštu, grąžinti prekes Pardavėjui ir atgauti už jas sumokėtą kainą. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu prekės nebuvo naudojamos, nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis prekes pirko iš to Pardavėjo. Prekės privalo būti grąžintos Pardavėjui nedelsiant, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie atsisakymą dienos. Pirkėjas turi padengti tiesiogines prekės grąžinimo pardavėjui išlaidas (pašto, kurjerio ar pan.). Sumokėti pagal nutraukiamą sutartį pinigai grąžinami Pirkėjui per 14 d. po to, kai Pardavėjas gauna ir įvertina grąžinamą prekę. Pinigai grąžinami tokiu pat būdu, kaip Pirkėjas buvo mokėjęs, jei nesutarta kitaip.

7. Pirkėjas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl parduotų prekių trūkumų, jeigu jie buvo nustatyti per gamintojo nustatytą kokybės garantijos terminą.

Kai prekei nenurodytas arba nustatytas trumpesnis nei dveji metai kokybės garantijos terminas (teisinė garantija) ir prekės trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos, pardavėjas atsako už prekių trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki prekių perdavimo arba dėl iki prekių perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako pardavėjas.

8. Pirkėjas, kuriam buvo parduotos netinkamos kokybės prekės, savo pasirinkimu turi teisę reikalauti:

  8.1. kad pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus arba atlygintų pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
  8.2. kad prekė, sutartyje apibūdinta pagal rūšį, būtų pakeista tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl pirkėjo kaltės;
  8.3. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
  8.4. atsisakyti sutarties ir reikalauti Pardavėjo grąžinti sumokėtą kainą, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas. Pirkėjas neturi teisės reikalauti nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, pardavėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto grąžinimo dienos, grąžinti sumokėtą kainą. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos.

9. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai.

Garantinis laikotarpis yra nurodomas Pirkėjui išduodamame garantiniame talone arba jam prilygstamame kitame dokumente.

10. Prekei sugedus garantiniu laikotarpiu, remontas atliekamas nemokamai.

Dėl garantinio remonto atlikimo Pirkėjas gali kreiptis tel.: +37060911265 darbo dienomis 9.00 – 17.00 val. Pateikdamas prekę remontui, Pirkėjas būtinai privalo pateikti galiojantį prekės garantinį taloną ir prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą – faktūrą, apmokėjimo dokumentą).

11. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

  11.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduota.
  11.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta ir nenaudota (išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška prekė).
  11.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt., išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška prekė). Pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.
  11.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta. Kartu turi būti grąžinamos ir už prekę gautos dovanos.

12. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas nustato jų vertę.

Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. T. y. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.

13. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių

Jei šis pažeidė įsipareigojimą laikytis grąžinamoms prekėms taikomų sąlygų.  Pirkėjas įsipareigoja atlyginti Pardavėjui visus su tuo susijusius nuostolius, o pinigai Pirkėjui nėra grąžinami.

14. Prekės keičiamos ar grąžinamos

Su Pirkėju suderintoje vietoje ir aptartais būdais.

15. Vartojimo ginčai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sprendžiami geranoriškai kontaktuose nurodytais adresais ir ryšio priemonėmis.

Nepavykus susitarti, prašymus ar skundus dėl Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. arba Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai www.vvtat.lt.